Orlen Conferences

 REGULAMIN

Portalu Napędzamy Przyszłość Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

 § 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Portalu Napędzamy Przyszłość Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ustala się następujące rozumienie terminów w nim wykorzystywanych:

a. Właściciel– Polski Koncernem Naftowy ORLEN Spółką Akcyjną (dalej: PKN ORLEN S.A.), z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028860, NIP: 774-00-01-454, kapitał zakładowy/kapitał wpłacony: 534.636.326,25 zł.

b. Regulamin – niniejszy regulamin, ustalający zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu; treść Regulaminu udostępniona jest w Serwisie;

c. Serwis – serwis internetowy Napędzamy Przyszłość PKN ORLEN S.A. znajdujący się na stronach internetowych prowadzonych w domenie internetowej http://napedzamyprzyszlosc.pl/ w wersji polskiej oraz w domenie internetowej http://ffbk.orlen.com/w wersji angielskiej, zawierający informacje na temat PKN ORLEN S.A. oraz Grupy Kapitałowej ORLEN;

d. Użytkownicy – osoby odwiedzające Serwis Napędzamy Przyszłość;

e. Newsletter – elektroniczna forma powiadomienia o najnowszych informacjach z wybranych przez Użytkowników kategorii tematycznych (do wyboru jedna lub wiele z kategorii: wydarzenia; multimedia; publikacje; blog; opinie) przygotowywana przez Właściciela i rozsyłana do osób zarejestrowanych na stronie Serwisu – po uprzedniej Rejestracji;

f. Rejestracja – dobrowolna i nieodpłatna rejestracja Użytkownika w Serwisie w celu otrzymania Newslettera;

g. Zarządzający – pracownicy Zespołu Wizerunku Korporacyjnego PKN ORLEN S.A., z którymi kontakt będzie możliwy za pomocą formularza dostępnego w Serwisie lub pod adresem: napedzamyprzyszlosc@orlen.pl

 

§ 2 KORZYSTANIE Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem urządzenia z dostępem do Internetu, które posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą język JavaScript oraz z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce FF (24.0 i dwie poprzednie wersje), IE (10 i dwie poprzednie wersje), Opera (12.16 i dwie poprzednie wersje), ), Chrome (67.0 i dwie poprzednie wersje). 

2. Dostęp do Serwisu i korzystanie z danych i informacji w nim zgromadzonych są bezpłatne.

3. Dostęp do Serwisu nie jest ograniczony terytorialnie ani czasowo.

4. W przypadku wystąpienia zakłóceń bądź czasowego braku działania Serwisu wywołanych siłą wyższą, awarią sprzętu, bezprawnym działaniem osób trzecich Właściciel dołoży starań w celu przywrócenia dostępności Serwisu w możliwie jak najkrótszym czasie.

5. W Serwisie gromadzone są dane i informacje dotyczące działalności Właściciela oraz spółek należących do Grupy Kapitałowej Właściciela oraz wydarzeń przez nich organizowanych.

6. Użytkownicy zainteresowani otrzymywaniem informacji za pomocą Newslettera, powinni zapisać się do Newslettera w sposób określony w niniejszym Regulaminie.

7. Rejestracja obejmuje następujące kluczowe kroki:

a. Użytkownik wprowadza za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie swój adres e-mail oraz zakres kategorii tematycznych jakie chce otrzymywać.

b. Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie właściwego pola. Brak potwierdzenia swojej zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury rejestracji.

c. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa pod lit. a powyżej wyłącznie na potrzeby otrzymywania Newslettera.

d. po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 7 pkt a) – c) powyżej, oraz po zatwierdzeniu zgłoszenia przez Zarządzającego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o pomyślnej Rejestracji.

9. Użytkownik, chcąc zrezygnować z otrzymywania Newslettera lub dokonać zmian w zakresie kategorii tematycznej otrzymywanych informacji lub też poprawić lub zmienić podane przez siebie dane ma możliwość dokonania tego w Serwisie pod adresem https://napedzamyprzyszlosc.pl/newsletter.

10. Właściciel informuje, iż (jeżeli inaczej nie zastrzeżono w związku z udostępnieniem danej informacji/materiału) przysługują mu prawa własności intelektualnej do Serwisu, w tym materiałów w nim zawartych, zwłaszcza w postaci projektu graficznego Serwisu, struktury Serwisu, oprogramowania komputerowego stanowiącego podstawę funkcjonowania Serwisu, a także wszelkich oznaczeń przedsiębiorstwa i znaków towarowych Właściciela wykorzystywanych w ramach Serwisu, a dobra te chronione są odpowiednio przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880 j.t.) (dalej: „Prawo Autorskie”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 419), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 776) oraz innymi przepisami prawa Unii Europejskiej i wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi.

11. Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Serwisie w tym w Newsletterze wyłącznie w celach informacyjnych.

12. Użytkownik nie jest uprawniony bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela do wykorzystywania danych i informacji zgromadzonych i udostępnionych w Serwisie do jakichkolwiek innych celów niż wskazane w ust. 11 powyżej, w tym zwłaszcza do celów marketingowych, promujących własną lub cudzą działalność lub własne lub cudze produkty lub usługi.

13. Jakiekolwiek korzystanie z danych i informacji zgromadzonych w Serwisie wykraczające poza zakres, o którym mowa w ust. 11 powyżej wymaga uprzedniej zgody Właściciela. W powyższym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Zarządzającym, za pomocą formularza dostępnego na stronie Serwisu lub poprzez adres: napedzamyprzyszlosc@orlen.pl

14. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można zgłaszać za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego w Serwisie lub bezpośrednio na adres: napedzamyprzyszlosc@orlen.pl. Właściciel udzieli odpowiedzi na reklamację drogą mailową w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

15. Właściciel informuje, że na stronie www.orlen.pl używa plików typu cookies (tzw. ciasteczka). Jako że Serwis jest integralną częścią strony www.orlen.pl, Właściciel również może używać plików typu cookies do rozpoznania Użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają Serwis oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

 

 § 3 KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, informuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika podanych w procesie Rejestracji, a także reklamacji. Kontaktowe numery telefonów do PKN ORLEN S.A.: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu przekazywania Newslettera oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami i rozpatrywania reklamacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. danych osobowych Użytkownika w celu otrzymywania Newslettera jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, natomiast w celu rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami - prawnie uzasadniony interes administratora.

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania z Serwisu, a także do wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

6. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym przy utrzymaniu Serwisu (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, archiwizacyjne, pocztowe, kurierskie.

7.  Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora, a także w przypadku zgody – prawo do cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia na Newsletter oraz obsługi procesu reklamacji, zgodnie z Regulaminem. Odmowa podania przez Użytkownika danych osobowych uniemożliwi PKN ORLEN S.A. wysyłanie Newslettera oraz obsługę reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika.