Wydarzenia

Sprawozdawczość niefinansowa – dodatkowe obciążenia czy korzyści?

Sprawozdawczość niefinansowa – dodatkowe obciążenia czy korzyści?

19 kwietnia odbyła się konferencja pt. „Odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej w świetle nowych przepisów dotyczących obowiązku ujawniania danych niefinansowych”, zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów.

Konferencję otworzył Wiesław Janczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W panelu poświęconym wymogom ustawowym w zakresie polityk stosowanych przez spółki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych oraz środowiska naturalnego wystąpił Mirosław Kochalski - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych PKN ORLEN, Joanna Dadacz - Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów, Janusz Górski - Prezes Schenker, Jacek Siwiński - Dyrektor Generalny Velux Polska oraz  Tomasz Wiśniewski - Wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z wejściem w życie w dniu 26 stycznia 2017 roku ustawy o rachunkowości implementującej do polskiego prawa dyrektywę 2014/95/UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy od 2018 roku, około 300 polskich spółek (a blisko 6000 przedsiębiorstw w całej UE) zobowiązanych będzie wraz ze sprawozdaniem ze swojej działalności składać oświadczenie na temat informacji niefinansowych.

Zgodnie z ustawą, oświadczenia te powinny zawierać, między innymi opisy polityk stosowanych przez spółki w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji wraz z opisem rezultatów stosowania tych polityk, a ponadto opis istotnych ryzyk związanych z działalnością spółki mogących wywierać niekorzystny wpływ na ww. polityki stosowane przez przedsiębiorstwa. Istotnym elementem będzie również opis modelu biznesowego oraz prezentacja kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności związanych z działalnością. Nowym obowiązkiem objęte są jednostki zainteresowania publicznego, które spełniają następujące warunki:

- Średnioroczne zatrudnienie na poziomie min. 500 osób
- Suma aktywów bilansu powyżej 85 mln PLN lub suma przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów powyżej 170 mln PLN.

Oprócz ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych, dodatkowo do ujawniania informacji dotyczących polityki różnorodności będą zobligowane duże spółki giełdowe, które spełniają dwa z poniższych kryteriów:

- Średnioroczne zatrudnienie powyżej 250 osób
- Suma aktywów bilansu przekraczająca 85 mln PLN
- Lub przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów przekraczające 170 mln PLN

Podczas dyskusji, Mirosław Kochalski podkreślił, że nowe regulacje oznaczają duże wyzwanie dla firm. Wiarygodność i prawdziwość, przemyślanych i konsekwentnie raportowanych danych pozafinansowych przyczyni się jednak do wzrostu wartości reputacji firm, będzie też podstawą decyzji inwestycyjnych oraz umożliwi lepsze zrozumienie działalności firmy dla jej otoczenia.

Uczestnicy konferencji, czyli przedstawiciele firm rozwijających od wielu lat strategiczne podejście i praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu zgodzili się, że nowe wymogi sprawozdawczości niefinansowej finalnie będą oznaczały wiele korzyści dla firm, między innymi w postaci wzmocnienia wewnętrznych systemów zarządzania strategicznego w organizacji, wzmocnienia notowań na rynku, poprawy wizerunku i relacji ze społecznościami lokalnymi oraz zwiększenia przejrzystości.

PKN ORLEN jest pionierem raportowania społecznego/niefinansowego w Polsce, które jest stałym i ważnym elementem systemu komunikowania naszych działań. Od chwili powstania PKN ORLEN wydał dziesięć raportów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od roku 2008 raporty CSR są sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania danych pozafinansowych GRI (Global Reporting Initiative). Do 2013 jako odrębne publikacje ukazywały się także raporty ekologiczne i raporty środowiskowe. Od 2014 roku powstaje jedna publikacja w postaci  raportu zintegrowanego w wersji online, która przedstawia relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. Nawiązuje do globalnych standardów i trendów w sprawozdawczości firm promowanych między innymi przez International Integrated Reporting Council (IIRC). 

Do góry