Opinie

Uwagi PKN ORLEN w sprawie wspólnotowych środków bezpieczeństwa dostaw gazu

Uwagi PKN ORLEN w sprawie wspólnotowych środków bezpieczeństwa dostaw gazu

Obowiązujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20.10.2010 r. („SoS”) jest aktem, które reguluje kwestie wspólnotowych środków bezpieczeństwa dostaw gazu w sposób niepełny.

Uwagi do przeglądu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE) - „rozporządzenie SoS”

Obowiązujące rozporządzenie SoS jest aktem, które reguluje kwestie wspólnotowych środków bezpieczeństwa dostaw gazu w sposób niepełny, dlatego PKN ORLEN postuluje:

Regionalizację rynków gazu na obszarze UE – na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się struktura dostaw gazu, obecnie mamy alternatywne kierunki dostaw w związku z liberalizacją tego rynku, szczególnie w nowych państwach członkowskich UE. Ten proces będzie postępować w kolejnych latach. Dlatego nowela do rozporządzenia SoS powinna kłaść nacisk na obowiązek tworzenia przez poszczególne Państwa Członkowskie UE spójnych planów i procedur uzgadnianych na poziomie międzyrządowym, operatorskim oraz handlowym z tymi Państwami, między którymi funkcjonują wzajemne drogi zaopatrzenia w gaz ziemny.    

Rozwój giełdowych rynków gazu – tzw. giełd gazu. Rozporządzenie powinno uwzględniać wykorzystanie giełd gazu na terenie UE jako miejsca pozyskania surowca na rynku w sytuacji kryzysowej, także w zakresie uruchomienia zapasów obowiązkowych poprzez giełdę. 

Jednolite standardy w umowach UE – Państwa Trzecie – ujednolicenie reguł dla importerów do UE na poniższych zasadach:

- ograniczenie czasowe dla jednolitych standardów – będą odnosiły się do kontraktów zawieranych na rok lub dłużej;

-wdrożenie klauzuli informacyjno-kontrolnej dla KE

- stworzenie katalogu sankcji dla KE

- wdrożenie jednolitych zasad w zakresie odszkodowania za nieuprawione wstrzymanie lub ograniczenie dostaw gazu do Państwa Członkowskiego UE przez dostawcę gazu z Państwa Trzeciego;

- wdrożenie jednolitych zasad wypowiadania kontraktów importowych

- wdrożenie prawa do swobodnej zmiany miejsca odbioru  importowanego gazu przez odbiorcę z UE

- wyeliminowanie lub ograniczenie klazuli  ToP w kontraktach importowych,

- ugruntowanie na poziomie wspólnotowym zakazu stosowania klauzul wyłączających lub ograniczających fizyczny i formalny reeksport gazu.

Regulację na poziomie wspólnotowym jednolitych zasad dla zapasów obowiązkowych gazu – na wzór zapasów ropy naftowej. Jednakowa wysokość zapasów dla Państw UE, ale według systemu dostosowanego według specyfiki danego kraju (przedsiębiorcy, Państwo, albo mix). Dodatkowo można stworzyć usługę biletową dla zapasów gazu, która zapewni możliwość zlecenia zapasów innej firmie.

Projekt rozporządzenia jest dostępny na: http://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-revision-regulation-eu-no-9942010-concerning-measures-safeguard-security

Do góry

Uwagi PKN ORLEN w sprawie wspólnotowych środków bezpieczeństwa dostaw gazu